همه حامی شاگردان اسکوچیچ امارات در اوج به آزادی می آید - vidiko