هشدار دوباره سیل در ژاپن و دستور تخلیه برای صدها هزار نفر - vidiko