هزینه میلیاردی حریق انبار لوازم خانگی برای شهرداری وجود ۱۲۸ - vidiko