هدف سازمان سینمایی حمایت از گفتمان فرهنگی انقلاب است - vidiko