هایما امروز تنها ٩ درصد نسبت به قیمت کارخانه رقابت خورد - vidiko