نیروهای جامانده طرح مهر آفرین استخدام می شوند - vidiko