نکونام با یک اشتباه مقابل پرسپولیس تنبیه شدیم نیاز به جذب بازیکن - vidiko