نمره دولت سیزدهم در سلوک مردمی و حکمرانی بالاست - vidiko