نماینده مجلس انعقاد قرارداد همکاری درازمدت بین ایران و ترکیه - vidiko