نمایشگاه تخصصی ایران در تاجیکستان با محور خراسان رضوی برگزار - vidiko