نقاش زاده سینمای ایران نیازمند مراقبت و مهربانی است - vidiko