نشست دوجانبه مذاکره کنندگان ایران و روسیه آغاز شد - vidiko