نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی ایران برگزار می شود - vidiko