نایب رئیس مجلس از طرح های قیروکارزین فارس بازدید کرد - vidiko