نامزد تصدی وزارت دفاع روسیه ادغام اقتصاد نظامی در داخل اقتصاد - vidiko