نادری جهاد دانشگاهی مکلف به اجرای ۵ فناوری راهبردی کشور می شود - vidiko