ناآرامی افقی نسل جدید در نوسان بین خشم و امید - vidiko