مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی توسط خودشان معرفی شد - vidiko