مپئو اشرف غنی انتخابات را دزدیده بود خروج از افغانستان یک - vidiko