موافقت با ۹۵ درصد از استقرار طرح های تولیدی صنعتی و خدماتی کردستان - vidiko