مهاجرت معکوس در گرو رفع مشکل روستائیان است - vidiko