منابع معدنی دریای خزر مورد اکتشاف قرار می گیرد - vidiko