مقام آلمانی قطع ارتباط روسیه با سوئیفت تبعات بشردوستانه دارد - vidiko