معرفی برندگان مسابقه عملیاتی نجات مصدوم از چاه در گرگان - vidiko