معاون وزیر فرهنگ تئاتر پرچم دار هنرها است - vidiko