معاون سازمان انرژی اتمی نصایح پدرانه حضرت آقا ابهامات را شفاف - vidiko