معاون رییس جمهور دانشگاه های تک جنسیتی مورد حمایت دولت است - vidiko