معاون رئیس جمهوری ۶ هزار و ۳۰۰ عنوان خدمت از سوی دولت به مردم - vidiko