مطهری ناراحتم اما صبر آتش را گلستان می کند - vidiko