مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز آینده پرداخت می شود - vidiko