مشاور هیات توسعه ای کشور موریس به دنبال گسترش روابط تجاری با - vidiko