مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا - vidiko