مرگ به خاطر گرسنگی بحران انسانی فراموش شده کودکان یمن - vidiko