مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه و اندیشکده کشورهای - vidiko