مردم همدان در سفر رییس جمهور حماسه آفریدند تصویب ۱۴ هزار میلیارد - vidiko