مردم را به مشارکت در انتخابات خبرگان تشویق می کنیم - vidiko