مردم داری و مردم مداری خصلت بارز شهیدان رجایی و باهنر است - vidiko