مردم به شایعات و خبرسازی های جعلی توجه نکنند - vidiko