مردمی بودن ویژگی بارز سفرهای استانی رییس جمهور است - vidiko