مراسم ۱۲ بهمن با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود - vidiko