مذاکره کننده ارشد ایران در چارچوب ترددهای معمول راهی تهران می شود - vidiko