مذاکره ایران با چین آلمان و فرانسه برای ارتقای فناوری ساخت مسکن - vidiko