مذاکرات وین تنور داغ چانه زنی های دیپلماتیک آمریکا همچنان تعلل - vidiko