مخبر زیرساخت های ایلام برای اربعین با کار جهادی فراهم شده است - vidiko