مخالفت مجارستان با تحریم حوزه انرژی روسیه - vidiko