محرومیت زدایی از ۱۲ محله استان سمنان در طرح مبارک ۲۰۲۰ - vidiko