مجوز فوق العاده خاص برای جبران زحمات کارکنان حوزه سلامت برقرار - vidiko