مجلس نتوانست در مورد میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی تصمیم - vidiko