مجلس سازوکار واگذاری شرکت های دولتی را مشخص کرد - vidiko