مجتمع فرهنگی ساحلی چاکسر محمودآباد حریم ساحل را پس داد - vidiko